Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính là mẫu quyết định được cơ quan có thẩm quyền lập ra để quyết định về việc khám người theo thủ tục hành chính. Mẫu nêu rõ thông tin của người bị khám, người khám.... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 155/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính hải quan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính tại đây.

Mẫu quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

Mẫu thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính như sau:

Mẫu QĐ-28

................(1)
............................
-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: .........../QĐ-(2)

.............(3), ngày.........tháng........năm.......

QUYẾT ĐỊNH
Khám người theo thủ tục hành chính

.....................................(4)

Căn cứ Điều 119, Điều 123 và Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định giao quyền số: ................ ngày ....... tháng ......... năm ........ (nếu có);

Xét thấy(5): ...............................................................................................................

Tôi .......................................... Chức vụ: .................................. Đơn vị: ...................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (Bà)(6): .............................................. Năm sinh: .................. Quốc tịch: .............

Địa chỉ: ......................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước số: ................... Ngày cấp .............. Nơi cấp ........

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:

1. Ông (bà): ............................................................................................ để chấp hành.

Ông (bà) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. (7) ................................................................... để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 .... bản;

- ..................... bản;

- Lưu: ............. bản.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

 

 

Ghi chú:

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;

(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;

(3) Ghi địa danh hành chính;

(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

(5) Ghi rõ căn cứ khám người là: Ông (bà) ............ có cất giấu trong người những đồ vật, tài liệu, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

(6) Ghi rõ họ tên người bị khám;

(7) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện việc khám người.

Đánh giá bài viết
1 215
Thủ tục hành chính Xem thêm