Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản là mẫu quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc không mở thủ tục phá sản. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, nội dung của quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản tại đây.

Mẫu quyết định mở thủ tục phá sản (mẫu 1)

Mẫu quyết định tuyên bố phá sản

Quyết định mở thủ tục phá sản (mẫu 2)

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định không mở thủ tục phá sản như sau:

TOÀ ÁN NHÂN DÂN.......... (1)
-------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số:....../......./QĐ-MTTPS (2)

......, ngày...... tháng....... năm....

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

TOÀ ÁN NHÂN DÂN..............................

Căn cứ vào Điều 8 và Điều 28 của Luật phá sản;

Sau khi xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của......................................... (3)

Địa chỉ:..............................................................................................................(4)

Đối với:..............................................................................................................(5)

Thụ lý số .................../............/PS-TL ngày........ tháng........ năm........................ (6)

Sau khi xem xét các giấy tờ, tài liệu liên quan đến yêu cầu mở thủ tục phá sản;

Xét thấy có các căn cứ chứng minh............................ (7) chưa lâm vào tình trạng phá sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Không mở thủ tục phá sản đối với...................................................................... (8)

Địa chỉ:............................................................................................................. (9)

Nơi nhận: (10)

- Người làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Doanh nghiệp, HTX bị yêu cầu mở thủ tục phá sản;

- Lưu hồ sơ PS.

TOÀ ÁN NHÂN DÂN....................
Thẩm phán

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 03

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; nếu Toà án tiến hành thủ tục phá sản là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Toà án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định không mở thủ tục phá sản (ví dụ: Số: 01/2005/QĐ-KMTTPS).

(3) Ghi tên của người làm đơn; nếu là cá nhân thì ghi thêm chữ Ông (Bà) trước khi ghi họ, tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn Nam);

nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi đầy đủ tên của cơ quan, tổ chức (ví dụ: Ngân hàng thương mại cổ phần Thái Bình Dương).

(4) Ghi địa chỉ của người làm đơn.

(5), (7) và (8) Ghi đầy đủ tên của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(6) Ghi số và ngày, tháng, năm thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(9) Ghi địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản.

(10) Ghi tên cụ thể của những nơi nhận.

Đánh giá bài viết
1 119
Đầu tư - Kinh doanh Xem thêm