Quyết định số 1303/QĐ-BYT Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Giới thiệu

Quyết định số 1303/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

BỘ Y TẾ
----------------
Số: 1303/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ:

Căn cứ Nghị định 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;

Căn cứ Công điện số 511/CĐ-TTg ngày 03/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm;

Theo đề nghị của ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường và Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 05 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm gồm các Ông (Bà) có tên trong phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động có nhiệm vụ:

1. Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm,

2. Tổ chức xét nghiệm nhanh, cho kết quả tại chỗ về vi sinh và hóa, lý đối với thực phẩm, các phương tiện, trang thiết bị bảo quản, chứa đựng, vận chuyển, sơ chế, chế biến và các đồ dùng phục vụ ăn uống tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh và dịch vụ ăn, uống,

3. Thực hiện ngay các biện pháp xử lý nghiêm các cơ sở có kết quả xét nghiệm không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở có thực phẩm hoặc các phương tiện, trang thiết bị, đồ dùng có phát hiện vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế,

4. Thông báo ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở có bằng chứng xét nghiệm không đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và các cơ sở bị xử phạt để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn, đảm bảo vệ sinh,

5. Báo cáo kết quả của đoàn công tác hàng ngày bằng văn bản cho Cục An toàn vệ sinh thực phẩm để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Việc cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ công tác phòng, chống dịch. Các Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh an toàn thực phẩm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các Ông Chánh: Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám chữa bệnh, An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Y tế Dự phòng và Môi trường; Viện trưởng các Viện: Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới Quốc gia, Dinh Dưỡng; Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan của Bộ Y tế và các Ông/ Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                  BỘ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quốc Triệu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định số 1303/QĐ-BYT để xem.

Video đang được xem nhiều

Ứng dụng hay

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Y tế - Sức khỏe