Quyết định số 755/QĐ-TTG

1 97

Quyết định số 755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 755
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1500/TTr-BNV ngày 24 tháng 05 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Lò Văn Giàng để nhận nhiệm vụ mới.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Trần Văn Phu để nhận nhiệm vụ mới.

3. Các Ủy viên:

- Ông Vi Văn Long để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Vũ Lục Quốc để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Nguyễn Chương để nhận nhiệm vụ mới;

- Ông Lê Văn Phùng để nghỉ hưu theo chế độ;

- Ông Quách Thế Phường để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Đánh giá bài viết
1 97
Cơ cấu tổ chức Xem thêm