Quyết định số 756/QĐ-TTG

1 36

Quyết định số 756/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------

Số: 756
/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2010

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên
Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011
-----------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 19 tháng 05 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 1500/TTr-BNV ngày 24 tháng 05 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 - 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Khắc Chử, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Lai Châu.

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Chương, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lai Châu.

3. Các Ủy viên:

- Ông Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu;

- Ông Nguyễn Thái Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu;

- Ông Doãn Đình Chức, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu;

- Ông Đặng Trần Thắng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (5b).
THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

Đánh giá bài viết
1 36
Cơ cấu tổ chức Xem thêm