Quyết định số 759/QĐ-TTG

1 389

Quyết định số 759/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------------------

Số: 759/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

                    Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thành viên
Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia
______

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Quyết định số 175/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 176/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế làm việc của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2642/BKH-TCCB ngày 21 tháng 4 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cử ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thay thế ông Trương Văn Đoan.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2;
- Thủ tướng, các PTTg;
- NHNNVN, UBGSTCQG;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TCCV, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

 THỦ TƯỚNG 

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng 

 

1 389
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định số 759/QĐ-TTG để xem.
Cơ cấu tổ chức Xem thêm