Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh là gì? Mẫu quyết định gồm những nội dung nào? Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh là gì?

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản nhập khẩu để kinh doanh. Mẫu nêu rõ nội dung của bản quyết định... Mẫu được ban hành theo Thông tư 01/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông.

2. Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (NẾU CÓ)…

TÊN CƠ SỞ NHẬP KHẨU…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số:..…..

..…, ngày....... tháng....... năm........

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung
xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh(2)

GIÁM ĐỐC .....(Tên cơ sở nhập khẩu)

Căn cứ Luật xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ Thông tư số……/2020/TT-BTTTT ngày…tháng…năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản;

Căn cứ yêu cầu của Cục Xuất bản, In và Phát hành tại Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh số.................... ngày....... tháng...... năm........ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh, gồm các ông, bà:

1. Ông (bà) ..................., Giám đốc, Chủ tịch hội đồng thẩm định;

2. Ông (bà)...................., chức danh, trình độ ngoại ngữ............thành viên;

3. Ông (bà)...................., chức danh, trình độ ngoại ngữ............thành viên;

4. Ông (bà)...................., chức danh, trình độ ngoại ngữ............thành viên;

5. Ông (bà)...................., chức danh, trình độ ngoại ngữ.........thành viên thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:

Tổ chức thẩm định nội dung xuất bản phẩm theo Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh số..................... của Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày............. tháng............ năm............

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục Xuất bản, In và Phát hành (để b/c);

- Lưu: VT,...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mẫu quyết định thành lập hội đồng thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm