Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

1 3.373

Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng là mẫu quyết định của ban giám đốc công ty về việc quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng cho công ty. Mẫu quyết định lấy quy trình tuyển dụng của công ty làm căn cứ, mẫu còn ghi rõ thông tin của các thành viên trong hội đồng tuyển dụng, nhiệm vụ của từng thành viên... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng tại đây.

Quy trình tuyển dụng nhân viên

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty

Mẫu số 01/QĐ-TT: Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành

Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng như sau:

CƠ QUAN………….
CÔNG TY CỔ PHẦN………..

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------- 

Số: ……/QĐ-…….

Hà nội, ngày … tháng … năm  20..… 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng ….. …..

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..

- Căn cứ quy trình tuyển dụng của công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng ….., để………………..gồm các thành viên có tên sau đây:

1. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………........................

2. …………………….……………..nhiệm vụ………………………………........................

Điều 2. Các ủy viên không thường trực của Hội đồng gồm: Trưởng, Phó các Phòng, Ban và một số chuyên gia được mời (có thư mời và danh sách kèm theo quyết định này).

Điều 3. Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ tổ chức tuyển dụng theo đúng các thủ tục và qui định của công ty.

Điều 4. Trưởng phòng HCNS, trưởng các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: TC-HC.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

 

1 3.373
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm