Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

1 12.266

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc là biểu mẫu được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây, là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp, công ty tiếp nhận người lao động vào vị trí nhân viên thử việc theo thời hạn quy định của doanh nghiệp, công ty đó. Nội dung chi tiết của biểu mẫu mời các bạn tham khảo.

Báo cáo kết quả thử việc

Mẫu bảng đánh giá kết quả thử việc

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Biểu mẫu quyết định tiếp nhận thử việc 2016

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Nội dung chi tiết về mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc, mời các bạn tham khảo dưới đây:

TÊN CÔNG TY

……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
........................

Số:..../...../QĐNS-....(1)

............., ngày ........ tháng .... năm .....(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)
(V/v: tiếp nhận thử việc)

............................(4)

-  Căn cứ quy chế tổ chức và điều hành của......................;(5)

-  Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của.....................;(6)

-  Căn cứ tờ trình số .... /TT-...., đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày ... tháng ... năm ..., v/v tiếp nhận thử việc;(7)

-  Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà..........(8) vào thử việc tại Phòng.....................................................(9) thuộc

...................................(10), vị trí ....................(11), thời gian thử việc 02 tháng, kể từ ngày ...............tháng

........... năm 200...(12) 

Điều 2Ông/Bà......................................(13) chịu sự quản lý trực tiếp của ........................................(14)

Điều 3: Ông/Bà ..........................................(15); ...................(16); Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính

có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng .......... năm ....../.    

Nơi nhận:

         TÊN CÔNG TY(17)

-  Như điều 3
-  Ban TGĐ (b/c)
-  Lưu VP

CHỨC DANH(18) 

(TÊN)(19) 

Diễn giải:

(1)-Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.

Cụ thể:                .................  / ............ /  QĐNS-..................

Trong đó:        Số thứ tự    QĐ Số năm        Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

               Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)-Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)-Tên người được nhận quyết định

(9)-Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)-Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)-Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận.

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)-Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)-Tên người được nhận quyết định

(16)-Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác; tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.

(17)-Tên công ty đưa ra quyết định

(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)-Tên người ký quyết định.

1 12.266
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc để xem.
Việc làm - Nhân sự Xem thêm