Quyết định trả lại, bù trừ phí sử dụng đường bộ

1 44

Mẫu quyết định trả lại - bù trừ phí sử dụng đường bộ

Quyết định trả lại, bù trừ phí sử dụng đường bộ là biểu mẫu phụ lục số 07 được ban hành theo Thông tư 133/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

PHỤ LỤC SỐ 07

TÊN CQ CẤP TRÊN
CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………….

……….., ngày … tháng … năm 201 …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ

CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ vào Giấy đề nghị trả lại/bù trừ tiền phí (hoặc đơn đề nghị lưu hành trở lại) ngày ... tháng... năm... kèm theo hồ sơ của: .... (Tên người nộp phí)...;

- Theo đề nghị của ……………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại/bù trừ phí sử dụng đường bộ cho (Tên người nộp phí): ……………..

- Tổng số tiền phí là: …………………………………………………………….. đồng

(bằng chữ: …………………………………………………………………………….)

- Phương tiện được trả lại/bù trừ: …(Loại xe, biển số xe hoặc danh sách phương tiện kèm theo)

- Thời gian phương tiện không sử dụng và được trả lại/bù trừ phí: Từ ngày …../ …../ ….. đến ngày ……/ …../ …..

Lý do trả lại/bù trừ phí: ………………………………………………………………

Hình thức trả lại/bù trừ tiền: Bù trừ □; Trả lại: Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ……….. (Tên người nộp phí)..., ... (bộ phận liên quan của cơ quan thu phí)... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ……..

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

Đánh giá bài viết
1 44
Giao thông vận tải Xem thêm