Mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo

Mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo

Mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo là mẫu quyết định được lập ra để trả tự do cho bị cáo. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được trả tự, lý do trả tự do, thông tin trại tạm giam thi hành quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo tại đây.

Mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo

Mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định trả tự do cho bị cáo như sau:

TÒA ÁN.................... (1)

-----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: ...../...../HSST-QĐ (2)

......., ngày ...... tháng ...... năm .......

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ TỰ DO CHO BỊ CÁO

TÒA ÁN ...................................

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: .....................................................................

Thẩm phán (nếu Hội đồng xét xử gồm có 5 người): .......................................

Các Hội thẩm: (3).............................................................................................

Căn cứ vào Điều 199 và Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ vào biên bản nghị án ngày ..... tháng ..... năm ..... của Hội đồng xét xử sơ thẩm;

Xét thấy (4)........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo sau đây đang bị tạm giam, nếu họ không bị tạm giam về một tội phạm khác: (ghi họ tên, ngày ... tháng ... năm ... sinh, nơi sinh, nơi cư trú (nơi thường trú và nơi tạm trú), nghề nghiệp)

Bị Tòa án .......................................................................................................

Xét xử về tội (các tội) ....................................................................................

Theo điểm (các điểm) ..... khoản (các khoản) ..... Điều (các điều) ..... của Bộ luật hình sự.

Và quyết định xử phạt: (5).

2. Trại tạm giam .......................... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Trại tạm giam ..............;
- VKS .............................;
- Bị cáo .................................;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Hướng dẫn sử dụng:

(1) Ghi tên Tòa án xét xử sơ thẩm; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Tòa án nhân dân quận 1, thành phố H); nếu là Tòa án quân sự khu vực cần ghi thêm quân khu (Tòa án quân sự khu vực 1, quân khu 4).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định trả tự do cho bị cáo (ví dụ: Số 155/2004/HSST-QĐ).

(3) Nếu là Tòa án nhân dân thì ghi Các Hội thẩm nhân dân; nếu là Tòa án quân sự thì ghi Các Hội thẩm quân nhân.

(4) Khi thuộc trường hợp nào quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi theo trường hợp đó (ví dụ: Xét thấy bị cáo bị xử phạt tù, nhưng được hưởng án treo).

(5) Nếu thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 227 của Bộ luật tố tụng hình sự thì ghi “được Tòa án ...” và dòng tiếp theo ghi: “tuyên bố...” (ví dụ: Tuyên bố không phạm tội).

Đánh giá bài viết
1 813
Khiếu nại - Tố cáo Xem thêm