Quyết định về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi

Quyết định số 84/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hồ Chí Minh: Về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

________________

Số: 84/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

                    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người
dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố khóa VIII, kỳ họp thứ ba về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối với xe ô tô trước bạ lần đầu (gồm xe đăng ký mới và xe từ các tỉnh chuyển về): 15%.

2. Đối với xe ô tô trước bạ từ lần thứ hai trở đi: 10%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

Quyết định này thay thế Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 về ban hành mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP;
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thị Hồng

Đánh giá bài viết
1 53
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm