Quyết định về quy định công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo số 254/QĐ-TLĐ

1 629

Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quyết định về quy định công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo số 254/QĐ-TLĐ có hiệu lực ngày 05/03/2014, thay thế Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ban hành ngày 20/03/2006, quy định cụ thể về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Những nội dung chính của Hiệp định TPP

Luật đầu tư công số 49/2014/QH13

Mẫu tờ trình công nhận BCH công đoàn cơ sở

TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 254/QĐ-TLĐ Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

 QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI;

Xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định "về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 530/QĐ-TLĐ ngày 20 tháng 3 năm 2006.

Điều 3. Các cấp công đoàn, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống công đoàn có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
  • Như Điều 3;
  • Ủy viên BCH TLĐ;
  • Ủy viên UBKT TLĐ;
  • Lưu VT, UBKT TLĐ.
TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Tùng

 

QUY ĐỊNH
VỀ CÔNG ĐOÀN GIẢI QUYẾT VÀ THAM GIA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 254/QĐ-TLĐ ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức công đoàn.

2. Quy định này được áp dụng đối với công đoàn các cấp, thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp của công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động (sau đây gọi tắt là đoàn viên và người lao động) có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Các quy định có liên quan đến khiếu nại, tố cáo không quy định trong văn bản này được thực hiện theo Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật khác.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện

Việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời.

Điều 3. Thẩm quyền giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn các cấp

1. Ban chấp hành công đoàn.

2. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, ban thường vụ công đoàn các cấp.

3. Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp (theo sự ủy quyền của ban chấp hành, ban thường vụ).

4. Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp trong hệ thống công đoàn.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại.

2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại, làm sai lệch thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.

4. Bao che cho người bị khiếu nại, can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.

5. Cố tình khiếu nại sai sự thật.

6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng.

7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.

8. Vi phạm quy chế tiếp công dân.

9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Đánh giá bài viết
1 629
Lao động - Tiền lương Xem thêm