Mẫu số 08-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Mẫu số 08-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Mẫu số 08-HSB: Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng là biểu mẫu về trợ cấp an táng cho người tham gia bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm xã hội, được ban hành theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, mời các bạn cùng xem và tải về.

Giấy quyết định của bảo hiểm xã hội về hưởng chế độ hưu trí hàng tháng

Mẫu đơn đăng ký bảo hiểm xã hội

Mẫu D01b-TS bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Quyết định về việc hưởng trợ cấp mai táng

Nội dung cơ bản của quyết định về việc hưởng trợ cấp an táng theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22 tháng 04 năm 2016:

Mẫu số 08A-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP.....
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: .........../QĐ-BHXH

....., ngày .... tháng …. năm .….

TRỢ CẤP MAI TÁNG
SỐ SỔ BHXH................
SỐ ĐỊNH DANH................

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ ...............

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ................... ngày ... tháng ... năm .... của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố .........................................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ......................................... chết ngày .... tháng ... năm ......,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân ông/bà ............................................................ số sổ BHXH .................................................

- Mức trợ cấp mai táng: ............................................................... đồng.

- Trợ cấp chết do TNLĐ, BNN (nếu có): ........................................ đồng.

- Trợ cấp khu vực một lần (nếu có): ............................................. đồng.

Tổng số tiền trợ cấp: ................................................................... đồng.

(Số tiền bằng chữ ........................................................................đồng).

- Người đứng tên nhận trợ cấp: ....................................................; là (1)............................................ của ông/bà có tên trên.

- Nơi nhận trợ cấp: ................................................................................................

Điều 2. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH (2)...................................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- (3) .....................................;

- BHXH...............................;

- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

  • (1) Ghi theo mối quan hệ với người chết;
  • (2) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;
  • (3) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

Mẫu số 08A-HSB sử dụng đối với trường hợp đang tham gia hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Mẫu số 08B-HSB

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP.........
-------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Số: ..............QĐ/BHXH ............., ngày.......tháng......năm.......

TRỢ CẤP MAI TÁNG
SỐ HỒ SƠ/SỐ SỔ BHXH............
SỐ ĐỊNH DANH.............................

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp mai táng

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ . . . . . . . . . . .

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13;

Căn cứ Quyết định số ............... ngày..........tháng........năm........của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ............................................;

Căn cứ hồ sơ giải quyết chế độ tử tuất đối với thân nhân của ông/bà ......................................... chết ngày ......... tháng ........ năm .........,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi trả......(1)............... kể từ tháng........năm........đối với ông/bà .............

Điều 2. Giải quyết trợ cấp mai táng đối với thân nhân của ông/bà có tên nêu tại Điều 1.

- Mức trợ cấp mai táng: .............................................................................. đồng

(Số tiền bằng chữ: ..................................................................................... đồng)

- Người đứng tên nhận trợ cấp: là ..............(2)............................................ của ông/bà có tên nêu tại Điều 1.

- Nơi nhận trợ cấp: .............................................................................................

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Chế độ BHXH, Giám đốc BHXH...(3)..................................................... và người đứng tên nhận trợ cấp nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- (4)..........................................;

- BHXH.....(3)..........................;

- Lưu hồ sơ (2 bản).

GIÁM ĐỐC
(ký, đóng dấu)

Ghi chú:

  • (1) Ghi rõ lương hưu hoặc loại trợ cấp;
  • (2) Ghi theo mối quan hệ với người chết;
  • (3) Ghi theo tên đơn vị hành chính cấp huyện;
  • (4) Ghi tên người đứng nhận trợ cấp.

(Mẫu này sử dụng đối với trường hợp đang đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bị chết nhưng còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng)

Đánh giá bài viết
1 985
Thủ tục hành chính Xem thêm