Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần mới nhất

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần của BHXH. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin cơ quan ra quyết định, người được hưởng trợ cấp, số tiền được nhận trợ cấp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định hưởng trợ cấp một lần tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…...
SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

Số: …/QĐ-LĐTBXH

…….., ngày … tháng … năm ….

QUYẾT ĐỊNH
Về việc hưởng trợ cấp một lần

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………..

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13; Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ; Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

Căn cứ Đề nghị hưởng trợ cấp một lần của của ông/bà ...................................... có số Sổ bảo hiểm xã hội …………………. cấp ngày ....../....../......do..................................cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông/bà ..........................................................................................................

Sinh ngày …. tháng …. năm .............

Nơi cư trú:..................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội:..............................................................................................

Tổng số thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp:..........tháng.

Số tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp:.........tháng.

Số tháng được hưởng trợ cấp một lần là:..........tháng, với số tiền được nhận là.............đồng.

(Số tiền bằng chữ:.............................................................................................. đồng)

Nơi nhận trợ cấp................................................................. (hoặc số tài khoản:................tại ngân hàng:.......................................)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ……../……/......................

Điều 3. Các ông/bà Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố……………..; Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

Mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp một lần

Đánh giá bài viết
1 839
Việc làm - Nhân sự Xem thêm