Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện

1 439

Quyết định xử phạt hút thuốc lá trong bệnh viện

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải trong bài viết này, mời các bạn tham khảo. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện dựa theo quy chế Nghị định 45/2005/NĐ-CP.

Bản cam kết phòng chống tác hại thuốc lá

Bản cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá

Xử phạt hành vi hút thuốc lá

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CĐCS………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………, ngày ... tháng ... năm 20...

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI
HÀNH VI HÚT THUỐC LÁ TRONG BỆNH VIỆN

Thực hiện điều 16 Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ Qui định về hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.

Căn cứ vào hình thức xử phạt và thẩm quyền xử phạt theo điều 16 Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ Qui định về hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá.

Giám đốc bệnh viện qui định xử phạt đối với hành vi hút thuốc lá trong bệnh viện như sau:

  1. Hình thứ xử phạt: Cảnh cáo và phạt tiền từ 50.000đ – 100.000đ
  2. Đối tượng bị xử phạt: Cán bộ viên chức bệnh viện, học sinh, sinh viên, người đến làm việc tại bệnh viện, bệnh nhân người nhà bệnh nhân nếu vi phạm hút thuốc lá trong bệnh viện
  3. Thẩm quyền xử phạt: Giám đốc bệnh viện ủy quyền cho Ban kiểm tra, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện việc cấm hút thuốc lá và phòng bảo vệ bệnh viện theo dõi, kiểm tra và tiến hành xử phạt nếu có cá nhân vi phạm hút thuốc lá.

Yêu cầu Ban kiểm tra, các phòng chức năng, mọi cán bộ viên chức trong bệnh viện, người đến khám bệnh, thăm bệnh, người bệnh và người nhà bệnh nhân nghiêm chỉnh chấp hành nội qui trên.

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN 

Đánh giá bài viết
1 439
Bảo hiểm Xem thêm