Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1 3.433

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính là mẫu bản quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, chống tệ nạn xã hội. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người ra quyết định, người bị phạt, số tiền bị phạt... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại đây.

Mẫu quyết định miễn/giảm tiền phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn bằng hình thức phạt cảnh cáo

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

......................

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số:.........../..........

..............., ngày ...... tháng .....năm ..........

 QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Phạt tiền ……………..đ)

Căn cứ vào Pháp lệnh về xử lý vi phạm hành chính ngày 6-7-1995 và Nghị định số 53/CP ngày 28-6-1994 và Nghị định 88/CP ngày 14-12-1995 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và phòng, chống một số tệ nạn xã hội;

Tôi: ………………………………..…. Chức vụ: ………………………...........................

Đơn vị công tác: …………………………………………...…………..............................

QUYẾT ĐỊNH

Phạt tiền: …………………..……. đồng (viết bằng chữ ………………….........………...)

Đối với Ông, Bà (hoặc tổ chức): ………………………......................................……..

Địa chỉ: ……………………………………………………....................…………………….

Đã có hành vi vi phạm:…………. quy định tại điều khoản…….., điểm……….. Nghị định số …….. ngày ………….

Địa điểm phát hiện vi phạm:……………………............................………………………

Ông, Bà (hoặc tổ chức) có trách nhiệm đến cơ quan kho bạc Nhà nước tại: ………để nộp tiền phạt.

Những giấy tờ, tài sản giữ tại cơ quan của người có thẩm quyền phạt: …………..……

Trong thời hạn 5 ngày nếu Ông, Bà (hoặc tổ chức) không tự nguyện thi hành quyết định xử phạt sẽ bị cưỡng chế thi hành.

                     NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
1 3.433
Thủ tục hành chính Xem thêm