Sẽ thực hiện tốt chính sách, chế độ tiền lương để giáo viên yên tâm công tác

Thực hiện tốt chính sách tiền lương của giáo viên

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 628/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 51-KL/TW năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Tại mục 4 của quyết định 628/QĐ-TTg, để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cần phải thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ sau:

- Xây dựng lộ trình và thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, tiến tới toàn bộ đội ngũ được chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Xây dựng cơ chế đặt hàng với các trường sư phạm trong việc đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho địa phương, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng. Thực hiện bồi dưỡng đội ngũ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Ban hành các chuẩn và đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa cho nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và người dạy tại các doanh nghiệp.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, chế độ làm việc của giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp phù hợp với Luật Viên chức, Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục nghề nghiệp và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, đào tạo và hội nhập quốc tế; ban hành quy tắc ứng xử của nhà giáo, của cơ sở giáo dục.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở Chương trình giáo dục phổ thông đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sách giáo khoa phải được Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa thẩm định bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và công bằng.

Ưu tiên bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên các cấp, giảng viên sư phạm chủ chốt để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới.

Rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với giáo viên và sinh viên các trường sư phạm, nhất là chế độ tiền lương nhằm tạo động lực cho giáo viên yên tâm công tác, thu hút học sinh giỏi vào ngành sư phạm.

Ngoài ra còn rất nhiều chính sách và chỉ đạo quan trọng khác đối với công tác đổi mới giao dục, mời các bạn xem thêm tại:

Đánh giá bài viết
1 42
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm