Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

1 54

Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Nội dung của Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

Tên tổ chức tín dụng …..

Số văn bản: ….

 

 SỐ LIỆU NGUỒN VỐN, SỬ DỤNG VỐN BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Đơn vị: triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Ngày cuối năm trước liền kề

Ngày cuối tháng trước liền kề

Ngày hiện hành

Số dư

Thay đổi so với cuối năm trước

Thay đổi so với cuối tháng trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (5) - (3)

(7) = (5) - (4)

I

Nguồn vốn VND

 

Trong đó,

         

1

Tiền gửi từ cá nhân, tổ chức (trừ TCTD)

a

Cá nhân

b

Tổ chức (trừ TCTD)

2

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước

3

Vay, nhận tiền gửi từ TCTD khác

4

Vay NHNN

II

Sử dụng vốn VND

 

Trong đó,

         

1

Tiền mặt tại quỹ

2

Tiền gửi tại NHNN

3

Cho vay, gửi tiền tại TCTD khác

4

Tín dụng đối với nền kinh tế

5

Mua, đầu tư GTCG

a

Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh

b

Tín phiếu NHNN

c

GTCG khác (ghi rõ)

 …….., ngày ...... tháng …… năm ......

Xác nhận của
Ban kiểm soát đặc biệt

Lập biểu

Kiểm soát

Người đại diện hợp pháp
của tổ chức tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

Số liệu nguồn vốn sử dụng vốn bằng đồng Việt Nam

Đánh giá bài viết
1 54
Tín dụng - Ngân hàng Xem thêm