Sơ yếu lý lịch viên chức 2020

7 38.732

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức là biểu mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho cán bộ viên chức khi muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc bất kỳ trường hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2019 của Bộ Nội vụ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

1. Sơ yếu lý lịch viên chức là gì

Sơ yếu lý lịch là tài liệu quan trọng phản ánh tóm tắt thông tin về bản thân, mối quan hệ gia đình và xã hội của viên chức. Sơ yếu lý lịch do viên chức tự kê khai hoặc do người có trách nhiệm ghi từ quyển "Lý lịch viên chức”. Sơ yếu lý lịch viên chức được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và xác nhận;

2. Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức 2019

Cơ quan quản lý viên chức…............…………………………Số hiệu viên chức……...........………

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………......……………………….

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........

2) Tên gọi khác: …………………………………………………………………….........

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):……………….....

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................…

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố………….........

6) Dân tộc:………………………………………… 7) Tôn giáo:………………………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......…………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………...........………………………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………………………………………………………………………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:…………………………….. Mã số:…......………………….

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........…………

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………………………………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:…………………15.4-Quản lý nhà nước: …………….…….……………….....

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:…………………………………………………………...

15.6-Ngoại ngữ:………………….....…..…15.7-Tin học: ……………….…….……………….............

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:…....../……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:…………………………………………………………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.……

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:………………………………..………………………...

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):………………… Năm được phong:…………

20) Sở trường công tác:………………………………………………………………………………

21) Khen thưởng:………………………….22) Kỷ luật : ………………………….…………..............

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………………………………

(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………………….

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bậc lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...........…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………................

 

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

3. Cách viết sơ yếu lý lịch viên chức

1. Quá trình được tuyển dụng, là quá trình liên tục từng thời kỳ, trước khi được tuyển dụng cần ghi rõ:

- Thời gian: Từ tháng, năm đến tháng, năm.

- Ghi rõ đã học những trường nào, ở đâu hoặc làm những công việc gì (kể cả hợp đồng lao động) trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nào, ở đâu? (kê khai những thành tích gì nổi bật trong học tập, lao động).

2. Khi được tuyển dụng cần ghi rõ:

- Thời gian tuyển dụng: Ngày, tháng, năm được tuyển dụng.

- Được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị nào? (cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức; cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền sử dụng viên chức). Công việc chính được phân công đảm nhiệm (chức danh hoặc chức vụ công tác) là gì? được xếp vào ngạch, bậc lương nào và phụ cấp (nếu có).

3. Tham gia tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp,... cần ghi rõ:

- Quá trình liên tục từ tháng, năm đến tháng, năm.

- Ghi rõ đã tham gia vào Đoàn thanh niên CSHCM hoặc tham gia hoạt động trong tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp khác (trong và ngoài nước),... (tên tổ chức, tên hội, trụ sở ở đâu, đã giữ chức vụ hoặc chức danh gì trong các tổ chức này).

4. Quá trình đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận trính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngũ, tin học. Chỉ sau khi đã tốt nghiệp các chương trình, đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, viên chức mới được kê khai và ghi đầy đủ các tiêu chí thông tin sau đây:

- Tên trường hoặc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.

- Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng.

- Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: từ tháng/năm đén tháng/năm.

- Hình thức đào tạo, bồi dưỡng: Chính quy, tại chức, chuyên tu, liên thông, từ xa,...

- Văn bằng, chứng chỉ được cấp.

5. Khen thưởng là ghi nhận quá trình công tác và thành tích đóng góp của viên chức cần ghi rõ các tiêu chí thông tin sau:

- Thời gian khen thưởng: tháng, năm.

- Nội dung và hình thức khen thưởng: khen thưởng về thành tích gì, hình thức khen thưởng như: Giấy khen, Bằng khen, Vinh dự được nhà nước phong tặng, Huy chương, Huân chương.

- Cấp quyết định khen thưởng.

6. Kỷ luật viên chức cần ghi rõ:

- Thời gian bị xử lý kỷ luật: tháng, năm.

- Lý do và hình thức kỷ luật như: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, hạ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (hạ ngạch công chức), cách chức, buộc thôi việc.

- Cấp quyết định kỷ luật.

7. Quan hệ gia đình của viên chức cần kê khai các thông tin sau đây:

- Mối quan hệ với viên chức như: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con và anh, chị, em ruột.

- Kê khai tóm tắt những đặc điểm chính của Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con và anh, chị, em ruột bao gồm: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

8. Quan hệ gia đình bên Vợ (hoặc chồng) của viên chức cần kê khai các thông tin sau đây:

- Mối quan hệ gia đình đối với Vợ (hoặc chồng) của viên chức như: Cha, Mẹ và anh, chị, em ruột.

- Kê khai tóm tắt những đặc điểm chính của từng người có quan hệ gia đình đối với bên Vợ hoặc bên Chồng của viên chức: Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, đặc điểm lịch sử (có bị bắt, bị tù, làm việc trong chế độ cũ, ngụy quân, ngụy quyền không); hiện đang làm gì (ghi rõ chức vụ hoặc chức danh nếu có, tên và địa chỉ cơ quan, đơn vị công tác ở trong hoặc ngoài nước), nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

9. Tự nhận xét, đánh giá của viên chức

- Phần này dành để viên chức tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, lối sống, ý thức kỷ luật, năng lực và sở trường công tác của bản thân làm cơ sở để tổ chức xem xét, bố trí và sử dụng đúng người, đúng việc.

Nếu như chưa biết cách kê khai lý lịch viên chức, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách viết lý lịch viên chức chi tiết theo đường link bên dưới:

4. Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức theo thông tư 12

Sơ yếu lý lịch viên chức

5. Nội dung cơ bản của sơ yếu lý lịch viên chức:

Mẫu số 2
Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức.......

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ...........................

Số hiệu viên chức: ..........    

                                         

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

Ảnh màu (4 x 6 cm)

1)Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ...............................................

2)Tên gọi khác: ...............................................................................

3)Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ......, Giới tính (nam, nữ): ...................

4. Nơi sinh: Xã ............, Huyện............, Tỉnh .....................................

5) Quê quán: Xã ..............., Huyện..............., Tỉnh .............................

6) Dân tộc: ........................................., 7) Tôn giáo: ..................................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ......................................................................

11) Ngày tuyển dụng:...../..../......, Cơ quan tuyển dụng: ..............................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ..............................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: .................................................................................

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: .............................. Mã số: ...........................

15) Bậc lương:........., Hệ số:........, Ngày hưởng: ......../......./......., Phụ cấp chức vụ:....

Phụ cấp khác: .............................................................................................................

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .................

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ........................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ....................15.4- Quản lý nhà nước: ....................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, ......)

15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp .........................................

15.6- Ngoại ngữ: ........................................................................................................

15.7- Tin học: .............................................................................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,... )        (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ......./....../......, Ngày chính thức:....../....../....

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ...............................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18)Ngày nhập ngũ: ......./....../......, Ngày xuất ngũ: ...../..../....., Quân hàm cao nhất: ....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: .................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú)

20) Sở trường công tác: ...........................................................................................

21) Khen thưởng: ................................ 22) Kỷ luật: .................................................
(Hình thức cao nhất, năm nào)    (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:.........., Chiều cao:......., Cân nặng: ....... kg, Nhóm máu: .......

24) Là thương binh hạng: ..../....., Là con gia đình chính sách: ...................................
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25)Số chứng minh nhân dân: ................................................. Ngày cấp: ...../...../.....

26)Số sổ BHXH: ..........................................................................................................

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

...........................

...........................

...........................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm                                             
Mã CDNN/bậc                  
Hệ số lương                  

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
........., Ngày....tháng......năm 20.....
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
7 38.732
Thủ tục hành chính Xem thêm