Sơ yếu lý lịch viên chức 2019

7 33.561

Sơ yếu lý lịch viên chức

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức là biểu mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho cán bộ viên chức khi muốn kê khai sơ yếu lý lịch của mình khi tham gia dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hoặc bất kỳ trường hợp nào khi cần đến sơ yếu lý lịch. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 06 năm 2019 của Bộ Nội vụ, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu sơ yếu lý lịch viên chức 2019

Cơ quan quản lý viên chức…............…………………………Số hiệu viên chức……...........………

Đơn vị sử dụng viên chức ………….………………………………………......……………………….

Ảnh màu

(4 x 6 cm)

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):……………………………………………........

2) Tên gọi khác: …………………………………………………………………….........

3) Sinh ngày:………tháng…….......năm……... . Giới tính (nam, nữ):……………….....

4) Nơi sinh: Xã/Phường……….. .Huyện/Quận……….Tỉnh/Thành phố…..................…

5) Quê quán: Xã/Phường……… .Huyện/Quận………..Tỉnh/Thành phố………….........

6) Dân tộc:………………………………………… 7) Tôn giáo:………………………………………

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………….

(Số nhà, đường phố, thành phố: xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:………………………………………………………………….

11) Ngày tuyển dụng: …../…../……… Cơ quan, đơn vị tuyển dụng:…………………………………

12.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:......…………………………………………………….

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

12.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………...........………………………………………………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

13) Công việc chính được giao:…………………………………………………………………………

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức:…………………………….. Mã số:…......………………….

Bậc lương:….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../….. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:……….

15.1-Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào):……...........…………

15.2-Trình độ chuyên môn cao nhất:……………………………………………………………………

(TSKH, TS, Th.s, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

15.3-Lý luận chính trị:…………………15.4-Quản lý nhà nước: …………….…….……………….....

(Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự.)

15.5-Trình độ nghiệp vụ theo chuyên ngành:…………………………………………………………...

15.6-Ngoại ngữ:………………….....…..…15.7-Tin học: ……………….…….……………….............

(Tên ngoại ngữ + Trình độ: TS, Ths, ĐH, Bậc 1 đến bậc 6) (Trình độ: TS, Ths, ĐH, Kỹ năng 01 đến Kỹ năng 15)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ………./………/………… Ngày chính thức:…....../……/…………

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:…………………………………………………………..

(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội, …. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18) Ngày nhập ngũ:……/……/……… Ngày xuất ngũ:……/……/…… Quân hàm cao nhất:.……

19.1- Danh hiệu được phong tặng cao nhất:………………………………..………………………...

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang: nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân ưu tú,…)

19.2- Học hàm được phong (Giáo sư, Phó giáo sư):………………… Năm được phong:…………

20) Sở trường công tác:………………………………………………………………………………

21) Khen thưởng:………………………….22) Kỷ luật : ………………………….…………..............

(Hình thức cao nhất, năm nào?) (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào?)

23) Tình trạng sức khoẻ:…………...….. Chiều cao:…..… , Cân nặng:………kg, Nhóm máu:……

24) Là thương binh hạng:……/……., Là con gia đình chính sách:…………………………………

(Con thương binh, con liệt sĩ, ngườ nhiễm chất độc da cam, Dioxin)

25) Số chứng minh nhân dân:………… Ngày cấp:……/……/……26) Sổ BHXH: ………………….

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường

Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Hình thức

đào tạo

Văn bằng,

chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

- Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,...

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội) kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ BẢN THÂN

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu?), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc…):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu ..?):

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Có thân nhân (Cha, Mẹ, Vợ, Chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ …)?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

30) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội …?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bậc lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ số lương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………...........…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………................

 

Người khai

Tôi xin cam đoan những lời

khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu Sơ yếu lý lịch viên chức theo thông tư 12

Sơ yếu lý lịch viên chức

Nội dung cơ bản của sơ yếu lý lịch viên chức:

Mẫu số 2
Mẫu SYLLVC ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý viên chức.......

Cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức ...........................

Số hiệu viên chức: ..........    

                                         

SƠ YẾU LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 

Ảnh màu (4 x 6 cm)

1)Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ...............................................

2)Tên gọi khác: ...............................................................................

3)Sinh ngày: ..... tháng ..... năm ......, Giới tính (nam, nữ): ...................

4. Nơi sinh: Xã ............, Huyện............, Tỉnh .....................................

5) Quê quán: Xã ..............., Huyện..............., Tỉnh .............................

6) Dân tộc: ........................................., 7) Tôn giáo: ..................................................

8) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...........................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9) Nơi ở hiện nay: .....................................................................................................
(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: ......................................................................

11) Ngày tuyển dụng:...../..../......, Cơ quan tuyển dụng: ..............................................

12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: ..............................................................................
(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13) Công việc chính được giao: .................................................................................

14) Chức danh nghề nghiệp viên chức: .............................. Mã số: ...........................

15) Bậc lương:........., Hệ số:........, Ngày hưởng: ......../......./......., Phụ cấp chức vụ:....

Phụ cấp khác: .............................................................................................................

15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): .................

15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: ........................................................................
(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3- Lý luận chính trị: ....................15.4- Quản lý nhà nước: ....................................
(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương) (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, ......)

15.5- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp .........................................

15.6- Ngoại ngữ: ........................................................................................................

15.7- Tin học: .............................................................................................................

(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D,... )        (Trình độ A, B, C,...)

16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ......./....../......, Ngày chính thức:....../....../....

17) Ngày tham gia tổ chức chính trị-xã hội: ...............................................................
(Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,.... và làm việc gì trong tổ chức đó)

18)Ngày nhập ngũ: ......./....../......, Ngày xuất ngũ: ...../..../....., Quân hàm cao nhất: ....

19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất: .................................................................
(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú)

20) Sở trường công tác: ...........................................................................................

21) Khen thưởng: ................................ 22) Kỷ luật: .................................................
(Hình thức cao nhất, năm nào)    (về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)

23) Tình trạng sức khỏe:.........., Chiều cao:......., Cân nặng: ....... kg, Nhóm máu: .......

24) Là thương binh hạng: ..../....., Là con gia đình chính sách: ...................................
(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam Dioxin)

25)Số chứng minh nhân dân: ................................................. Ngày cấp: ...../...../.....

26)Số sổ BHXH: ..........................................................................................................

27) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, năm- Đến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    
    .../...-.../...    

Ghi chú: Hình thức đào tạo: Chính qui, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng.../ Văn bằng: TSKH, TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư ......

28) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ,...

...........................

...........................

...........................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

29) DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH LƯƠNG CỦA VIÊN CHỨC

Tháng/năm                                             
Mã CDNN/bậc                  
Hệ số lương                  

30) NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HOẶC SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Người khai
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
........., Ngày....tháng......năm 20.....
Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý hoặc sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
7 33.561
Thủ tục hành chính Xem thêm