Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

3 1.663

Đây là bộ tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc kê khai quyết toán thuế khi doanh nghiệp mới được thành lập. 

Tài liệu hướng dẫn kê khai thuế quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời...

HƯỚNG DẪN LẬP HỒ SƠ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

A. DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP QUY

 • Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008;
 • Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
 • Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TNDN;
 • Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC;
 • Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

B. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 • NNT: Người nộp thuế
 • HHDV: Hàng hóa, dịch vụ
 • TNDN: Thu nhập doanh nghiệp
 • GTGT: Giá trị gia tăng
 • TSCĐ: Tài sản cố định

C. HƯỚNG DẪN KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

1. Khai quyết toán thuế TNDN bao gồm khai quyết toán thuế TNDN năm hoặc khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.

2. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động kinh doanh, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp.
 • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tuỳ theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)
Đánh giá bài viết
3 1.663
Thuế - Lệ phí - Kinh phí Xem thêm