Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường

1 23
TÀI LIỆU TẬP HUẤN
HỖ TRỢ TRẺ KHUYẾT TẬT
HỌC HOÀ NHẬP
TẠI TRƯỜNG HỌC
1
Hà Nội năm 2017
LI NÓI ĐU
Hiện nay, Việt Nam khoảng 7,8 triệu người khuyết tật và trong đó 1,3
triệu trẻ em khuyết tật. Trẻ khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn để cuộc sống
tốt hơn, có sức khoẻ và khả năng. điều kiện tiên quyết để giúp trẻ khuyết tật
hoà nhập cộng đồng chính giáo dục đặc biệt giáo dục hoà nhập. Theo
Luật Trẻ em, Luật người khuyết tật, Công ước LHQ về quyền trẻ em; Công ước
LHQ về quyền của người khuyết tật đều có các điều khoản đảm bảo trẻ em phải
được đi học được hưởng nền giáo dục tốt nhất. Tuy vậy việc tiếp cận giáo dục
với trẻ em khuyết tật là một vấn đề phức tạp bởi mỗi dạng tật khác nhau đòi
hỏi các phương pháp giáo dục, cách tiếp cận khác nhau. Trẻ em khuyết tật tham
gia vào các hình giáo dục và mức độ giáo dục khác nhau ở từng đối tượng.
Mức độ tham gia vào giáo dục của trẻ em khuyết tật cũng phụ thuộc vào khả
năng đáp ứng của nhà trường tại địa phương và các chương trình, trung tâm, dự
án dành cho trẻ khuyết tật sẵn trên địa bàn. Một yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng tiếp cận giáo dục của trẻ khuyết tật đó thái độ hiểu biết của cha mẹ,
người chăm sóc trẻ hay chính những người bạn của trẻ tại trường học. Với những
gia đình coi trọng việc học hỏi kỹ năng, kiến thức cho trẻ gia đình đó sẽ dành
nhiều thời gian, công sức, nguồn lực hơn so với những gia đình không đánh giá
cao việc học cho trẻ khuyết tật.
Với những mục tiêu đó chúng tôi biên soạn cuốn tài liệu này nhằm mục đích
chia sẻ những thông tin ngắn gọn, súc ch nhất về việc hỗ trợ, hướng dẫn trẻ
khuyết tật học tập tốt nhất tại trường. Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra một vài
định hướng cơ bản về cách thức giao tiếp và dạy từng dạng tật của trẻ.
3
4
MC LC
Lời nói đầu ............................................................................................................................... 3
PHẦN I: GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CHO TRẺ KHUYẾT TẬT............................................... 7
I. Các thông tin chung về giáo dục hoà nhập với trẻ khuyết tật................................................ 7
1.Mục tiêu của giáo dục hoà nhập
.................................................................................. 7
2.Quyền lợi và trách nhiệm của các bên liên quan trong giáo dục
hòa nhập trẻ khuyết tật ................................................................................................... 7
2.1 Quyền lợi ........................................................................................................................ 7
2.2 Trách nhiệm của trường và giáo viên
trong tổ chức giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.................................................... 8
II. Một số nguyên tắc cơ bản về dạy giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật.
...... 9
1. Nhu cầu và khả năng của trẻ khuyết tật ................................................................... 9
2. Năng lực và khả năng của trẻ khuyết tật
..................................................................10
III. Phương pháp làm việc và hỗ trợ từng dạng tật của trẻ khuyết tật.................11
1. Nguyên tắc chung ........................................................................................................... 11
2. Một số dạng tật cần lưu ý khi giao tiếp
.................................................................... 11
2.1 Khuyết tật vận động: ................................................................................................... 11
2.2 Khuyết tật nhìn (Mù/khiếm thị) ...............................................................................12
2.3 Khuyết tật nghe nói (câm, điếc):
..............................................................................13
2.4 Khuyết tật phát triển (khuyết tật trí tuệ):...............................................................15
2.5 Khuyết tật tâm thần, thần kinh:
................................................................................16
2.6 Khuyết tật khác .............................................................................................................16
Phần II. KẾ HOẠCH GO DỤC NHÂN TRKHUYẾT TẬT
.....................17
I.Những vấn đề chung của bản kế hoạch go dục cá nhân trẻ khuyết tật...............17
1. Khái niệm kế hoạch giáo dục cá nhân
......................................................................17
2. Ý nghĩa của bản kế hoạch giáo dục cá nhân...........................................................17

Bản tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Tài liệu tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu để tập huấn hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập tại trường nhé.

Đánh giá bài viết
1 23
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm