Tâm lý học Du lịch - Ebook

Tâm lý học là một khoa học nghiên cứu sự hình thành vận hành và phát triển của hoạt động tâm lý, tức là nghiên cứu con người nhận thức thế giới khách quan bằng con đường nào, theo qui luật nào, nghiên cứu thái độ của con người đối với cái mà họ nhận thức được hoặc làm ra.

Đánh giá bài viết
1 6.254
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Học tập Xem thêm