Bài luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 2

Đề nghe Tiếng Anh B1 có đáp án

Mã số: 09231. Đã có 26.211 bạn thử.

Listening Part - B1 Level English Language Practise Test

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến phần nghe Tiếng Anh trình độ B1 dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh dành cho người lớn do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề nghe có độ khó tương đương với đề thi thật giúp bạn đọc làm quen với format đề thi chính thức. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả. 

Một số đề thi khác:

Part 1.
Look at six sentences for this part.
You will hear a conversation between a boy, Jake and a girl, Holly about a new hall at their school. Decided if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick in the box under A for YES. If it is not correct, put a tick in the box under B for No. 
Listen carefully. You will here the conversation twice.


Sentence Yes No
1. Jake found it difficult to imagine the new hall before he saw it.  A B
2. Jake and Holly agree that their old school hall needed replacing. A B
3. Holly was sorry to see part of sports field used for building. A B
4. Holly is positive about the environmentally-friendly heating in the hall. A B
5. Jake is looking forward to a classical music concert in the hall.  A B
6. They both want to get involved in a future event in the hall.  A B
1. Jake found it difficult to imagine the hall before he saw it.
2. Jake and Holly agree that their old school hall needed replacing.
3. Holly was sorry to see part of sports field used for building.
4. Holly is positive about the environmentally-friendly heating in the hall.
5. Jake is looking forward to a classical music concert in the hall.
6. They both want to get involved in a future event in the hall.
Part 2.

There are seven questions in this part.

For each question there are three pictures and a short recording.

Choose the correct picture and put a tick in the box below it.For example: 
Task 2.0
1. Where wil the girls meet?
Task 2.1
2. Which chair does the man want?
Task 2.2
3. Which picture show what the girls need?
Task 2.3
4. Which picture show what happened?
Task 2.4
5. What is Sarah's mother doing?
Task 2.5
6. What luggage is the man taking on holiday?
Task 2.6
7. Which photograph does the man like?
Task 2.7
Bắt đầu ngay
98 26.211