Bài luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 - Đề số 4

Luyện nghe trình độ B1 có đáp án

Mã số: 09234. Đã có 5.028 bạn thử.

Listening Test - B1 English Language Level 

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 chuẩn khung Châu Âu dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh dành cho người lớn do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có độ khó tương tự như đề thi chính thức giúp bạn đọc luyện thi cấp tốc hiệu quả nhất. Hãy cùng chú ý lắng nghe và trả lời đúng những bài nghe dưới đây nhé.

Một số đề thi khác:

Task 1.
There are seven questions in this part. 
For each question, there are three pictures and a short recording. 
Choose the correct picture by put a tick in a box below it. 


For example: What time is it? 
Task 1.0
→ The correct answer is A.
1. Where is the station?
Task 1.1
2. Where did the man put the calculator?
Task 1.2
3. Where is Helen?
Task 1.3
4. Which building was hit by lightning?
Task 1.4
5. What does the woman want to buy?
Task 1.5
6. Which picture does the woman want to send?
Task 1.6
7. Which hotel has the man chosen?
Task 1.7
Task 2.
You will hear a recorded message about an arts festival.
For each question, put a tick in the correct box.
8. The festival takes place from _________________.
9. What is on at the Theatre Royal on 19 May?
10. During lunchtime jazz concerts at the Corn Exchange they sell _______________.
11. What is on at the cathedral?
12. What does the festival programme offer at Ickworth?
13. You can’t use a credit card if you book ___________.
Bắt đầu ngay
28 5.028