Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Mã số: 02089. Đã có 5.686 bạn thử.

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh - Bài tập trắc nghiệm câu điều kiện loại 2

Sau khi nắm vững câu điều kiện loại 1, các bạn hãy tiếp tục nâng cao kiến thức với bài tập về câu điều kiện loại 2 sau đây nhé. Các dạng bài tập câu điều kiện loại 2 tuy khó hơn điều kiện loại 1 nhưng chỉ cần bạn hiểu được cấu trúc là bạn đã nắm chắc phần thắng rồi. Cùng bắt đầu nào!                                                                                                  

 

Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form. Use conditional I with would in the main clause.
1. If we (have)___________ a yacht, we (sail)________ the seven seas.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
2. If he (have)___________ more time, he (learn)__________ karate.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
3. If they (tell)__________ their father, he (be)__________ very angry.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
4. She (spend)___________ a year in the USA if it (be)___________ easier to get a green card.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
5. If I (live)________ on a lonely island, I (run) around naked all day.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
6. We (help)______ you if we (know)_____________ how.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
7. My brother (buy)________ a sports car if he (have)__________ the money.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
8. If I (feel)_______ better, I (go)_________ to the cinema with you.
9. If you (go)_________ by bike more often, you (be/ not)____________ so flabby.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
10. She (not/ talk)__________ to you if she (be)__________ mad at you.
Choose the best answer.
1. If I __________ more money, I would buy a car.
2. If she __________ how to speak French, she would not take lessons.
3. If he were older, he __________ vote.
4. The men would have money if they _________.
5. What would you do if you __________ the lottery?
6. If Tom __________ to class, he would learn more.
7. The children would do better if they __________ more time.
8. Where would you __________ if you could go anywhere in the world?
9. Would you __________ to live in a big house or a small house?
10. Who would you meet if you __________ meet anyone in the world?
THE END.
Bắt đầu ngay
25 5.686