Bài tập chia động từ môn Anh lớp 6 số 2 có đáp án

Trắc nghiệm chia động từ môn Anh lớp 6 có đáp án

Mã số: 05847. Đã có 2.176 bạn thử.

Ôn tập cách chia động từ môn Anh lớp 6 số 2 có đáp án

Chia động từ là dạng bài tập phổ biến trong chương trình tiếng Anh lớp 6 và cả những chương trình tiếng Anh ở các lớp tiếp theo. Để tiếp nối bài Ôn tập cách chia động từ môn Anh lớp 6 số 1 có đáp án, chúng tôi trân trọng giới thiệu Ôn tập cách chia động từ môn Anh lớp 6 số 2 có đáp án, mời thầy cô và các em học sinh cùng làm thử và xem đáp án. Chúc các em học sinh đạt kết quả cao nhất!

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ - Đề số 2

Bài tập chia động từ môn Anh lớp 6 số 1 có đáp án

I/
Chia động từ TO BE sao cho phù hợp với chủ từ:
1.
I (be) _________ fine, thanks
2.
These _________ erasers.
3.
There _________ a table
4.
What _________ it?
5.
_________ Mr Nam (be) a teacher?
6.
This (be) _________ my mother.
7.
There (be) _________ five people in my family
8.
Her name (be) _________ Linh.
9.
It (be) _________ a door.
10.
They (be) _________ doctors
11.
Which grade _________ you (be) in?
12.
Which class _________ he (be) in?
13.
Phong’s school (be) _________ small
14.
Thu’s school (be) _________ big.
15.
My school (be) _________ big, too.
II/
Chia động từ THƯỜNG sao cho phù hợp với các chủ từ:
1.
I (listen) _________ to music every night
2.
They (go) _________ to school every day
3.
We (get) _________ up at 5 every morning.
4.
You (live) _________ in a big city
5.
Nga and Lan (brush) _________ their teeth.
6.
Nam and Ba (wash) _________ their face.
7.
I (have) ________ breakfast every morning.
8.
Na (have) ________ breakfast at 6 o’clock
9.
Every morning, Ba (get) _________ up
10.
He (brush) _________ his teeth.
11.
Then he (wash) _________ his face.
12.
Next he (have) _________ breakfast.
13.
Finally, he (go) _________ to school.
14.
Nga (do) _________ homework every day.
15.
Linh (watch) ________ television at night.
15.
Linh (watch) ________ television at night.
16.
She often (miss) _________ her parents.
17.
He always (study) _________ English.
18.
Loan (have) _________ dinner at 7pm
19.
I (have) _________ dinner at 6 pm.
20.
They (do) _________ homework at 2 pm
21.
You (watch) _________ movies at 8.30.
22.
Hoa (have) _________ English on Tuesday
23.
Lan (open) _________ the door.
24.
Hoa (close) _________ the window.
25.
The teacher (come) _________ in
26.
The students (stand) _________ up
27.
They (sit) _________ down.
28.
My father (live) _________ in a big city.
29.
Your friend (go) _________ home at 4 pm.
30.
Nam’s father (get) _______ up at 4 o’clock
III/
Mỗi câu có một lỗi hãy tìm và sữa lỗi những câu sau:
1.
I live on a big city
2.
I goes to bed at ten pm
3.
Lan have breakfast at home.
4.
What does you do?
5.
What time do she get up?
6.
When do you has dinner?
7.
How many books does you have?
8.
Hoa go to school by bus.
9.
What time do she go to school?
10.
What does she does?
Bắt đầu ngay
37 2.176