Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 unit 12

Mã số: 13868. Đã có 90 bạn thử.

Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 20 

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập ở Unit 12 Don't ride your bike too fast! (lesson 2 và lesson 3) có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập tiếng Anh 5 theo từng tuần. Bài tập cuối tuần sẽ giúp các em học sinh tự luyện ở nhà để củng cố kiến thức được học trên lớp hiệu quả.

Tải đề và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20.

Tham khảo thêm:

1. Circle a or b and complete the sentences. Then say them aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

1.
2.
3.
4.
5.
2. Circle the incorrect words in the answers below. Then correct the sentences.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

1. Cutting →
Sửa lại từ trên cho đúng
2. Don’t →
3. Can’t →
4. Cut →
3. Read and write one word in each blank.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 20

1.
2.
3.
4.
5.
Bắt đầu ngay
6 90