Bài tập Độ ẩm của không khí

Chương Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Mã số: 12269. Đã có 8 bạn thử.

Chuyên đề Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Chuyên đề Vật lý 10 được VnDoc đăng tải, mời các bạn cùng tham khảo Bài tập Độ ẩm của không khí với các dạng bài tập vận dụng đặc trưng, hỗ trợ quá trình học tập môn Lý 10 đạt kết quả cao.

1

Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng?

2

Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng?

3

Điểm sương là:

4

Công thức nào sau đây không đúng ?

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

5
Nếu nung nóng không khí thì:
6
Nếu làm lạnh không khí thì:
7
Kết luận nào sau đây là đúng?
8

Không khí ở 25°C có độ ẩm tương đối là 70% khối lượng hơi nước có trong 1m3 không khí là:

9

Không khí ở một nơi có nhiệt độ 30°C, có điểm sương là 20°C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí tại đó là:

10

Không khí ở 30°C có điểm sương là 25°C, độ ẩm tương đối của không khí có giá trị:

11

Một căn phòng có thể tích 120m3 không khí trong phòng có nhiệt độ 25°C, điểm sương 15°C. Để làm bão hoà hơi nước trong phòng, lượng hơi nước cần có là:

12

Một vùng không khí có thể tích 1,5.1010m3 chứa hơi bão hoà ở 23°C, nếu nhiệt độ hạ thấp tới 10°C thì lượng nước mưa rơi xuống là:

13

Áp suất hơi nước trong không khí ở 25°C là 19 mmHg. Độ ẩm tương đối của không khí có giá trị:

14

Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nước và đun nóng đẳng tích tới 27°C áp suất của nó có giá trị:

15
Áp suất hơi bão hòa phụ thuộc vào:
Bắt đầu ngay
1 8