Bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 năm 2019

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 lên 6 có đáp án

Mã số: 03414. Thời gian: 60 phút. Đã có 7.524 bạn thử.

Đề thi Tiếng Anh lớp 5 lên 6

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến môn Tiếng Anh lớp 5 lên lớp 6 nằm trong bộ tài liệu ôn thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2019 do VnDoc.com tổng hợp và biên tập. Đề ôn tập môn Tiếng Anh với nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án đi kèm giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện những kỹ năng cơ bản khi làm bài thi chính thức. Chúc các em học sinh lớp 5 đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh lớp 6 năm học 2019 - 2020 tới đây.

Một số đề thi khác:

Bài 1: Chuyển các câu sau sang thể phủ định.
1. It is a pen.
2. Nam and Ba are fine.
3. She is Lan.
Bài 2: Sắp xếp các câu sau thành câu có nghĩa:
1. name/ your/ What/ is?
2. am/ Lan/ I.
3. Phong/ Is/ this?
4. today/ How/ you/ are?
5. thank/ are/ you./ fine/,/ We
6. This/ Mai./ her/ is/ name/ is/ my/ mom.
Bài 3: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì:
1. This (be) ................ my friend, Lan.
2. (she be) ............... nice?
3. They (not be) ................... students.
4. He (be) ................. fine today.
5. My brother (not be) .................. a doctor.
6. (you be) ............ Nga? Yes, I (be) ..........
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
7. The children (be) .............. in their class now.
8. (they be) ............ workers? No, they (not be) ...............
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
9. Her name (be) ............... Linh.
10. How (be) .............. you? – We (be) ........... fine, thanks.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
Bài 4: Viết các số sau bằng tiếng Anh.
1
4
7
12
19
20
Bài 5. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
1. Miss. Nhung (ride) ........ her bike to work.
2. (you wait) ......... for your teacher?
3. I (play)....... video games and my sister (watch) .............TV.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
4. She (not) ................ travel to the hospital by bus but she (drive) .............
Dùng dấu "," ngăn cách hai đáp án.
5. My father (listen)………………………………… to the radio now.
6. Look! The bus (come) .......................................
7. The students (not be) …………….......…………in class at present.
Bài 6: Em hãy điền 1 từ thích hợp vào chỗ trống của đoạn văn sau:
Hello, my…1……..…… is Nam. I’m …2…….. student. I am thirteen ……3……. old. I …4……… at 47 Hung Vuong street. This ……5…… my school ……6……. that is my classroom.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bài 7. Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bài 8. Chọn từ có cách phát âm khác.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bài 9. Chọn đáp án đúng
1. Alan and his friends __________to Tuan Chau Island last week.
2. They traveled to Hanoi ________bus.
3.We are going ___________Ha Long Bay next Sunday.
4. How __________is it from here to Hanoi?.
5.What do you usually do ________Autumn?
6.What is the ____________like today? - It’s sunny and hot.
7.__________did you do last weekend? - I went to the cinema.
8.Where___________you yesterday? - I was at home.
9. What do you usually do ………….. spring?
10. There …………. a lot of flowers at the festival last week.
Bắt đầu ngay
127 7.524