Bài tập phân biệt Tính từ và Trạng từ Tiếng Anh

Ôn tập từ loại Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 09421. Đã có 1.302 bạn thử.

Phân biệt Tính từ và Trạng từ Tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến phân biệt từ loại Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh năm 2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập về tính từ (adjective) và trạng từ (adverb) gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp bạn đọc củng cố thêm kiến thức về phân biệt và cách dùng từ loại Tiếng Anh. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Một số đề luyện tập Tiếng Anh cơ bản khác:

Choose the correct type of these following words.
1. lively
2. orderly
3. beastly
4. usually
5. lately
6. thirstily
7. brotherly
8. costly
9. vaguely
10. especially
Write the correct form of the word in the blanks.
1. He.............reads a book. (quick)
2. Mandy is a.............girl. (pretty)
3. The class is.............loud today. (terrible)
4. Max is a.............singer. (good)
5. The dog barks .................... . (loud)
6. He drives the car ...................... . (careful)
7. She sings the song ..................... . (good)
8. It's a.............day today. (terrible)
9. You can.............open this tin. (easy)
10. He is a.............driver. (careful)
Bắt đầu ngay
5 1.302