Bài tập Thì tương lai đơn lớp 7 có đáp án

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

Mã số: 09808. Đã có 659 bạn thử.

Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến chuyên đề Thì tương lai đơn có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản dành cho học sinh lớp 7 do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau giúp học sinh lớp 7 ôn tập lại kiến thức đã học về dấu hiệu nhận biết, cách sử dụng và công thức của thì Tương lai đơn. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

1. I ……………… here until he ……………… me.
2. We .............. out when the rain stops.
3. She ................. until you .............. ready.
4. I ............. and ................... you before I ................. here.
5. We .................. home as soon as we have finished our work.
6. I ............... here until you ........... back tomorrow.
7. I ................. you some postcards as soon as I ................. in London.
8. We ................ our plane next week.
9. Our English teacher ……………… that lesson to us tomorrow.
10. What .............. you ………… at 7 p.m next Sunday?
11. When I ……………… Mr Pike tomorrow, I ……………… him of that.
12. When you ……………… today, you ……………… at my desk in Room 12.
13. I ……………… the parcel until I hear from you.
14. By the time you come there, she ……………… a big cake.
15. I'm preparing to support anything he ............. tomorrow.
16. I think he ……………… as soon as he ……………… the news.
17. My mother ……………… to stay with us next weekend.
18. He ……………… you soon.
19. Where .......... you ……………… your holidays next summer?
20. When you ……………… into the office, Mr John ……………… at the front desk.
Bắt đầu ngay
8 659