Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen

Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo Unit

Mã số: 04190. Thời gian: 30 phút. Đã có 2.050 bạn thử.

Ôn tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: This Is My Pen

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập Unit 8 Tiếng Anh lớp 3 chương trình mới có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập Tiếng Anh 3 được biên tập bám sát chương trình học giúp các em học sinh lớp 3 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả.

Một số bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 khác:

A. PHONICS AND VOCABULARY
1. Complete and say aloud.
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
a. _ulers
b. _ese are rubbers
2. Look and write.
a. This is my _________.
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
2. That is my _______.
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
c. These are my ________.
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
d. Those are my _________.
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
B. SENTENCE PATTERNS
Read and match.

1. This is my pencil a. new too.
2. It's b. notebooks.
3. These are my c. new.
4. They're d. case.
1.
Điền a, b, c hoặc d.
2.
Điền a, b, c hoặc d.
3.
Điền a, b, c hoặc d.
4.
Điền a, b, c hoặc d.
Put the words in order. Then read aloud.
1. is/ ruler/ my/ this/ .
2. that/ your/ pencil case/ is/ .
3. are/ these/ notebooks/ my/ .
4. your/ are/ those/ pens/ .
C. READING
Bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 This Is My Pen
This is my classroom. It is big. This is my (1)________. It is new. (2)_______ is my pencil sharpener. These are my pencils. (3)_________ are short. Those are my (4)________. They are (5)_________.
1.
2.
3.
4.
5.
Choose the odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bắt đầu ngay
22 2.050