Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangement

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Mã số: 01883. Thời gian: 20 phút. Đã có 544 bạn thử.

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 - Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8

Mời quý thầy cô và các em học sinh tham khảo Bài tập Tiếng Anh lớp 8 Unit 2 Making Arrangement trên VnDoc. Trong phần này, các em sẽ được tổng hợp lại các từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh trong Unit 2 Making Arrangement. Sau khi hoàn thành bài test, hãy ôn tập lại những phần mà mình chưa nắm chắc nhé!

Bài 1. Chọn đáp án đúng.
1. ___________ I speak to Lan, please?
2. _____________ you like to go to the movie with me tonight?
3. Our school is a bit far ___________ our house.
4. They are going ___________ their homework tonight.
5. Mai ___________ in Ha Noi in 1990.
6. Alexander Graham Bell was a (an) _____________.
7. Bell worked with _____________ at Boston University.
8. I didn’t see my friend upstairs. Maybe he was ___________ then.
9. They bought new fishing rods to go ____________.
10. The students ____________ to the concert tonight.
Bài 2. Chọn từ khác loại.
1.
2.
3.
4.
5.
Bài 3. Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (Dùng cấu trúc be going to)
1. Tam / do / his homework.
2. Trang / learn / her lesson.
3. We / see / an action movie.
4. They / play / chess / tonight.
5. Lan and Lien / play / tennis / this afternoon.
Bắt đầu ngay
9 544