Bài tập tiếng Anh về thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Bài tập so sánh thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn

Mã số: 00048. Thời gian: 30 phút. Đã có 758 bạn thử.

Bài tập về thì tương lai tiếp diễn và tương lai hoàn thành

Phân biệt hai thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn qua bài tập sau đây. Trước khi làm bạn hãy xem lại phần lý thuyết để hiểu được sự khác nhau giữa chúng. Những bài tập dạng này có rất nhiều trong các bài thi TOEIC nên việc luyện tập thường xuyên sẽ giúp bạn luyện được phản xạ tự nhiên nhanh hơn vì thế tiết kiệm được rất nhiều thời gian làm bài cho các phần thi khó hơn.

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành và tương lai hoàn thành tiếp diễn.
1. By next month she ______ (leave) for London.
Chọn câu trả lời đúng
2. They _______ (build) a house by May next year.
Chọn câu trả lời đúng
3. I’m sure they _______ (complete) the new road by November.
Chọn 1 câu trả lời đúng
4. In four years from now, the contract ________ (come) to an end.
Chọn câu trả lời đúng
5. By the end of October, I ________ (work) as a teacher for five years.
Chọn câu trả lời đúng
6. By the time I arrive, She ________ (finish) writing an essay.
Chọn câu trả lời đúng
7. I certainly _______ (not/do) all his homework by eleven tonight.
Chọn câu trả lời đúng
8. By November I _____ (work) for this company for 5 years.
Chọn câu trả lời đúng
9. By may 15, I ______ (be) here for two years.
Chọn câu trả lời đúng
10. By this time next week, he ______ (write) his novel for 5 months.
Chọn câu trả lời đúng
Bài 2: Chia dạng đúng của động từ.
1) This spring, the twins (attend) _______ culinary school for two years.
2) By the end of the year, our church’s attendance (increase) _________ by at least 10 percent per year for the past 20 years.
3) How much rent_______ the tenants (pay) _______by the end of the year?
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
4) When Mr. Ramirez retires, he (teach) _________ for 34 years.
5) Brent (read) _______ more books than Trish by the end of the summer
6) The harpist needs a break. After this piece, she (play) _________ for two hours straight.
7) By 2012, will our city (recover) _______ from the hurricane for ten years.
8) Will you (finish) _______ your teaching when the semester ends?
9) The farmer (not harvest) ______ all of his corn by the middle of August.
10. How many trees ____ the crew members (plant) ________ when they finish today?
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
11) Will Mankind (print) _______ books by machine for around 600 years by the year 2039?
12) The deer (survive)______ when this harsh winter ends.
Bắt đầu ngay
5 758