Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 1: Este

Trắc nghiệm hóa học 12 có đáp án

Mã số: 08053. Đã có 3.533 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12

Mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 1: Este do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với nhiều câu hỏi bám sát nội dung trọng tâm của bài đồng thời kết hợp cùng kiến thức mở rộng nâng cao, giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Hóa lớp 12 được học.

1

Este mạch hở có công thức tổng quát là?

2

Công thức tổng quát của este tạo bởi một axit cacboxylic và một ancol là?

3

Este no, đơn chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

4

Este no, đơn chức, đơn vòng có công thức tổng quát là?

5

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

6

Este tạo bởi axit no đơn chức, mạch hở và ancol no 2 chức, mạch hở có công thức tổng quát là?

7

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, 2 chức và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức là?

8

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no 2 chức và axit cacboxylic thuộc dãy đồng đẳng của axit benzoic là?

9

C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức mạch hở?

10

C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân este?

11

Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

12

Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

13

Chọn nhận xét đúng:

14

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

15

Trắc nghiệm Hóa học 12

16

Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

Bắt đầu ngay
1 3.533