Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 2: Lipit

Trắc nghiệm hóa học 12 có đáp án

Mã số: 08054. Đã có 937 bạn thử.

Trắc nghiệm Hóa học lớp 12

Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 2: Lipit với nhiều câu hỏi lý thuyết bổ ích giúp học sinh ôn luyện lại kiến thức đã được học trên lớp, đồng thời mở rộng vốn hiểu biết của bản thân môn Hóa học 12 thông qua các câu nâng cao khác nhau. Chúc các bạn ghi được điểm số cao!

1
Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol?
2
Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất?
3
Triolein không phản ứng với chất nào sau đây?
4
Phát biểu nào dưới đây không đúng ?Phát biểu nào dưới đây không đúng ?
5

Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của ba muối là

6
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là
7
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
8
Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức chứa mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b - c = 4a); Hiđro hoá m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam M với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất.rắn. Giá trị của m2 là
9
Để trung hòa 15 gam chất béo có chỉ số axit là 7 thì cần m gam NaOH. Giá trị của m là:
10

1 chất béo là trieste của 1 axit và axit tự do có cùng công thức với axit có trong chất béo. Chỉ số xà phòng hóa của mẫu chất béo là 208,77 và chỉ số axit tự do là 7. Axit chứa trong chất béo là:

11

Nhận định nào sau đây đúng?

12

Dầu mỡ để lâu dễ bị ôi thiu là do?

13

Cho các chất:

(1) Dung dịch KOH (đun nóng)

(2) H2/ xúc tác Ni, t0

(3) Dung dịch H2SO4 loãng (đun nóng)

(4) Dung dịch Br2

(5) Cu(OH)2 ở nhiệt độ phòng

(6) Na

Hỏi triolein nguyên chất có phản ứng với bao nhiêu chất trong số các chất trên?

14

Để tác dụng hết 100 gam chất béo có chỉ số acid bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

Bắt đầu ngay
1 937