Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 2)

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 - Bài 1

Mã số: 06689. Đã có 1.743 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 2) gồm 14 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 1, hi vọng sẽ giúp các em ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các em cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX (Phần 1)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Câu 1:

Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu đã làm gì để xóa bỏ sự bóc lột của địa chủ phong kiến đối với nông dân?

Câu 2:

Lý do nào là chủ yếu nhất để chứng minh sự thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân các nước Đông Âu có ý nghĩa quốc tế?

Câu 3:

Sau khi hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã làm gì?

Câu 4:

Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành vào khoảng thời gian nào?

Câu 5:

Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cơ sở nào?

Câu 6:

Nước nào ở Đông Âu được mệnh danh là "Đất nước của triệu người khất thực" trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 7:

Khó khăn nào là lâu dài đối với cách mạnh xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu?

Câu 8:

Chỗ dựa chủ yếu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông Âu là:

Câu 9:

Các nước Đông Âu đã ưu tiên ngành kinh tế nào trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Câu 10:

Mục đích của việc thành lập Hội đồng Tương trợ Kinh tế là gì?

Câu 11:

Đến thập niên 70 của thế kỉ XX, nước nào ở Đông Âu được xếp vào hàng các nước công nghiệp trên thế giới?

Câu 12:

Nguyên nhân chính của sự ra đời liên minh phòng thủ Vác-Sa- va (14/5/1955) là gì?

Câu 13:

Tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác- sa-va mang tính chất:

Câu 14:

Đâu là mặt hạn chế trong hoạt động của khối SEV?

Bắt đầu ngay
7 1.743