Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 - Chương 2 Hàm số

Trắc nghiệm môn Toán lớp 10 có đáp án

Mã số: 01354. Đã có 6.424 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 - Chương 2 Hàm số

Bài tập trắc nghiệm môn Đại số lớp 10 - Chương 2 Hàm số dưới đây sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại kiến thức đã tiếp thu được trong Chương Hàm số của môn Đại số lớp 10. Với 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan về chương Hàm số, các bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng vận dụng lý thuyết vào thực hành giải bài tập Toán 10, từ đó nắm vững kiến thức và hiểu bài kĩ hơn, học tốt môn Toán lớp 10 hơn. Chúc các bạn làm bài tốt!

 Làm thêm: Đề kiểm tra môn Đại số lớp 10 Chương 1 Mệnh đề và Tập hợp

Câu 1:
Bất phương trình (m - 1)x + 3 > 0 có tập nghiệm T, [-1;+∞] ⊂ T khi:
Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là:
Câu 3:
Cho hàm số f(x)=3x² có đồ thị (G) và điểm M ∈ (G) có hoành độ là 1. Khi đó điểm M' ∈ (G) đối xứng với M qua trục đối xứng của (G) có toạ độ là:
Câu 4:
Cho parabol (P): y = x² + 1. Khi dịch chuyển P sang trái 2 đơn vị ta được parabol P’ có phương trình là:
Câu 5: Cho hàm số:
f(x) = x^2 + \sqrt{x} 
Khẳng định sai là:
Câu 6:
Tập xác định của hàm số  dưới đây là: (0;+∞)

y = \frac{1}{\sqrt{|x|-x} }

Câu 7:
Đồ thị hàm số y = 3x +2 cắt trục hoành tại điểm:
Câu 8:
Giá trị lớn nhất của hàm số y= x² - 3x -1 trên đoạn [-1; 1] bằng:
Câu 9: Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:
Câu 10:
Cho hàm số y = -2x2 + 1, khẳng định đúng là:
Câu 11:
Cho hàm số f(x) = 3x²
Câu 12:
Hàm số y = -7x + |3x - 2| + |2x - 9|
Câu 13:
Cho parabol (P): y = x² + x+ 4. Khi dịch chuyển P lên trên 2 đơn vị ta được parabol P’ có phương trình là:
Câu 14:
Cho parabol (P): y = x² + 1. Khi dịch chuyển P sang phải 2 đơn vị ta được parabol P’ có phương trình là:
Câu 15:
Đồ thị hàm số y = \sqrt{3} x+\frac{1}{2} cắt trục tung tại điểm:
Câu 16:
Lựa chọn phương án đúng.
Câu 17:
Hàm số y = (m - 1)x + 4m + 4 là hàm số bậc nhất khi:
Câu 18:
Hàm số y = -x² + 2x + 3:
Câu 19:
Hàm số y = |x + 1| + |-x + 1|:
Câu 20:
Hàm số y = 12x + |5x + 1| - |6x + 3|:
Câu 21:
Hàm số y = |x + 1| - 3(x+2) là hàm số:
Câu 22:
Cho f(x) và g(x) là hai hàm số đồng biến trên R
Lựa chọn phương án đúng:
Câu 23:
Biết tập xác định của hàm số y = f(x) là đoạn [-2; 4], tập xác định của hàm số y = f(2x) là:
Câu 24: Cho hàm số f(x) có tính chất: f(a + 1) = 3a + 7 với mọi a ∈ R. Lựa chọn phương án đúng.
Câu 25:
Cho parabol (P): y = x² + 2x - 1, khẳng định đúng là:
Bắt đầu ngay
65 6.424