Bài tập trắc nghiệm nâng cao tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world (số 1)

Bài tập tiếng Anh lớp 6 chương trình mới có đáp án

Mã số: 11060. Đã có 54 bạn thử.

Bài tập tiếng Anh lớp 6 thí điểm unit 11

Mời các em học sinh tiếp tục thử sức với Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 11: Our greener world (số 1) gồm những câu trắc nghiệm tiếng Anh khó và hay, giúp các em ôn tập phần kiến thức nâng cao cho bài 11. Bài tập có đáp án đi kèm giúp các em dễ dàng so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Chúc các em làm bài tốt!

Một số bài tập tiếng Anh lớp 6 khác:

Bài tập trắc nghiệm nâng cao tiếng Anh lớp 6 Unit 11: Our greener world

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 11: Our greener world

Bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9, 10, 11 - Đề số 3

Choose the best answer (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.
1. We can reuse things like _______ .
2. People throw away millions of _____every year.
3. Will you _________, please?
4. Billions of ________ are thrown away every year all over the world.
5. Things like________ can be reused.
6. We can recycle old clothes and make them into______.
7. Don’t throw that old _______away. We can decorate it to make a flower vase.
8. I think you should ________ to save water.
9. We should ____________to prevent pollution.
10. We will buy __________ for our class.
Fill in each space with a suitable phrase or sentence in the box.
Conversation A:
Ba: If you’ve finished reading the newspaper, (1) ……………………
Lan: No, wait. (2) …………………….
Ba: Recycle the newspaper? That’s a good idea.
Lan: Yeah, um, (3) …………………… When we get a big pile,
(4)………………….
Ba: OK.
Conversation B:
Miss Blake: Uh, don’t throw away that plastic bottle. (5)……………………
Trang: An old plastic bottle? (6)………………….. ?
Miss Blake: To save water. You put some rocks in the bottle and (7) …………………. The rocks and water make the bottle heavy. (8) …………………….. ah, in the toilet tank.
Trang: You put it in the toilet tank?
Miss Blake: Yeah, (9) ……………………Every time you flush the tank (10)…………………….
Trang: It saves that much water? Wow!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bắt đầu ngay
1 54