Bài tập trắc nghiệm: Phân biệt cách sử dụng tính từ và trạng từ tiếng Anh

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh

Mã số: 04378. Thời gian: 20 phút. Đã có 1.175 bạn thử.

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 

Bài tập ngữ pháp phân biệt cách sử dụng tính từ và trạng từ trong tiếng Anh chưa bao giờ là dạng bài tập dễ dàng đối với chúng ta. Nhằm mục đích giúp các bạn có thêm kiến thức về dạng bài tập này, VnDoc.com xin mời các bạn cùng làm Bài tập trắc nghiệm: Phân biệt cách sử dụng tính từ và trạng từ tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt. 

I. Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.
1. She's such a _________ dancer.
2. He passed his test __________.
3. She is a very __________ worker.
4. My mother speaks __________ German.
5. It was raining very __________.
6. We'll have an accident if you don't drive more __________.
7. I've never seen her dance so __________.
8. I am __________ sure that I am right.
9. Can you speak more __________, please?
10. Please be __________. I'm trying to read.
11. That was a __________ thing to say.
12. She was smiling __________.
13. You were very __________ to lose the game.
14. She looked __________, but I'm sure she was feeling very nervous.
15. This soup tastes __________.
16. He smiled at me __________ way.
17. She looked at me __________.
18. You always work very __________.
19. She often comes __________ to class.
20. I did really __________ in the mathematics test.
Bắt đầu ngay
2 1.175