Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 11 có đáp án

Mã số: 07690. Đã có 322 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 2) tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm khách quan chương I môn Sinh học lớp 11, giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó sẵn sàng cho các bài thi, bài kiểm tra trong năm học.

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (Phần 1)

Câu 1:
Khi nhiệt độ cao và lượng ôxi hoà tan cao hơn lượng CO2 trong lục lạp, sự tăng trưởng không giảm ở cây
Câu 2:
Nơi nước và chất khoáng hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là
Câu 3:
Trong trường hợp nào sau đây các tế bào bị trương nước?
Câu 4:
Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong đất là 0,1 %. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách
Câu 5:
Quá trình khử NO3 (NO3- --> NH4+)
Câu 6:
Khi lá cây bị vàng do thiếu chất diệp lục, có thể chọn nhóm các nguyên tố khoáng thích hợp để bón cho cây là
Câu 7:
Câu nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục?
Câu 8:
Pha sáng của quang hợp sẽ cung cấp cho chu trình Canvin
Câu 9:
Ti thể và lục lạp đều
Câu 10:
Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi của CO2 cuối cùng sẽ có mặt ở
Câu 11:
Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là
Câu 12:
Phần lớn các chất hữu cơ của thực vật được tạo thành từ
Câu 13:
Vì sao thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3?
Bắt đầu ngay
1 322