Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life (Bài tập phát âm Tiếng Anh)

Bài tập phát âm Tiếng Anh có đáp án

Mã số: 01706. Thời gian: 5 phút. Đã có 1.945 bạn thử.

Bài tập phát âm Tiếng Anh có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 12 unit 1: Home life (Bài tập phát âm Tiếng Anh) sẽ kiểm tra hiểu biết của các em học sinh về cách phát âm âm "s" ở cuối từ và trọng âm của từ. Đề gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 5 phút. Chúc các em làm bài tốt!

I. Pick out the word whose underlined and bold part is pronounced differently from that of the words.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Pick out the word that has the tress differently from that of the other words.
6.
7.
8.
9.
10.
Bắt đầu ngay
6 1.945