Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 10 Unit 10 Conversation - Phần phát âm

Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit có đáp án

Mã số: 02066. Thời gian: 15 phút. Đã có 1.828 bạn thử.

Tiếng Anh lớp 10 Unit 10: Conversation

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến ôn tập phần Ngữ âm (Phonetics) Tiếng Anh lớp 10 chương trình cũ Unit 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 10 ôn tập lại từ mới đã học có trong Unit 10 hiệu quả. 

I/ Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others in each group:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
II/ Choose the word whose main stress is placed differently from the others in each group:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
Bắt đầu ngay
3 1.828