Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit

Mã số: 02162. Thời gian: 30 phút. Đã có 387 bạn thử.

Bài tập Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit - Bài tập Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Trong bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8 Places, các em sẽ được ôn tập phần ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh về từ trái nghĩa, từ khác loại, phát âm. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh ôn tập cũng như nâng cao và củng cố kiến thức.

I. Odd one out.
1.
2.
3.
4.
5.
II. Choose one word that has opposite meaning to the word in capitals.
6. NEAR
7. LEFT
8. BUY
9. GIVE
10. ABOVE
III. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
11.
12.
13.
14.
15.
IV. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
16. The supermarket is ............... of you.
17. How much does a letter to America ..............?
18. I would like .................... letter to America.
19. Could you tell me how ................. there?
20. There is souvenir shop ............. Tran Phu Street.
21. The bank is .............. the restaurant and the hotel.
22. How ............. is it from Hue to Ho Chi Minh City?
23. I need ............. a phone card.
24. I would like to send this letter .............. the USA.
25. How ............... do you write to each other?
Bắt đầu ngay
15 387