Bài tập trắc nghiệm Toán 9 theo chuyên đề - Phần 4

Điều kiện của biểu thức chứa căn

Mã số: 11848. Đã có 644 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Toán 9 có đáp án

VnDoc mời các bạn cùng làm bài Bài tập trắc nghiệm Toán 9 theo chuyên đề - Phần 4 bao gồm các câu hỏi về Điều kiện của biểu thức chứa căn giúp học sinh làm quen nhiều dạng bài tập Toán 9 khác nhau.

1
Trục căn thức ở mẫu của biểu thức \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{5}}+\frac{1}{\sqrt{5}+\sqrt{7}} ta có kết quả:
2
Giá trị của biểu thức A = \sqrt{6\ -\ 4\sqrt{2}}+\sqrt{19\ -6\sqrt{2}} là:
3
Giá trị của biểu thức \sqrt{2a^2-4a\sqrt{2}+4} với a = 2 + √2 là:
4
Kết quả của phép tính \frac{\sqrt{10}+\sqrt{6}}{2\sqrt{5}+\sqrt{12}}
5
Thực hiện phép tính \sqrt{\frac{25}{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}}-\sqrt{\frac{16}{\left(\sqrt{3}+2\right)^2}} có kết quả:
6
Giá trị của biểu thức: (√6 + √5)2 - √120 là:
7
Thực hiện phép tính \frac{3}{2}\sqrt{6}+2\sqrt{\frac{2}{3}}-4\sqrt{\frac{3}{2}} ta có kết quả:
8
Thực hiện phép tính \frac{\sqrt{17\ -12\sqrt{2}}}{\sqrt{3\ -2\sqrt{2}}} ta có kết quả
9
Thực hiện phép tính \sqrt{4\ +2\sqrt{3}}-\sqrt{4\ -2\sqrt{3}} ta có kết quả:
10
Thực hiện phép tính \sqrt{\left(\sqrt{3}-2\right)^2}-\sqrt{\left(2\sqrt{3}-3\right)^2} ta có kết quả:
11
Thực hiện phép tính \left(1+\frac{3\ -\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}\right)\left(\frac{3\ +\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}-1\right) ta có kết quả là:
12
Số có căn bậc hai số học bằng 9 là:
13
Điều kiện xác định của biểu thức \sqrt{4\ -3x} là:
14
Rút gọn biểu thức P = \sqrt{\left(1\ -\sqrt{3}\right)^2}-\sqrt{\left(1\ +\sqrt{3}\right)^2} được kết quả là:
15
Phương trình √3.x = √12 có nghiệm là:
Bắt đầu ngay
7 644