Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Ôn tập tiếng Anh 5 theo từng Unit có đáp án

Mã số: 13870. Đã có 60 bạn thử.

Tiếng Anh Unit 13 lớp 5: What do you do in your free time?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time? thuộc bộ bài tập tiếng Anh 5 theo từng Unit năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề kiểm tra trực tuyến có đầy đủ đáp án cho các em học sinh củng cố kiến thức về từ vựng trong bài 13 tiếng Anh 5 mới. 

Hệ thống Bài tập tiếng Anh lớp 5 online là đề trắc nghiệm trực tuyến giúp các em học sinh trực tiếp làm bài, kiểm tra kết quả của mình sau khi làm xong. Đề có đáp án cho các em tham khảo, so sánh đối chiếu.

Tải đề và đáp án tại: Đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 Unit 13 kèm đáp án

1. Look at the picture and write the word/ phrase under each picture. The first letter is a cue for you.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
2. Complete each phrase with a suitable verb.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1 -
Chỉ điền từ còn thiếu
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
3. Read and complete the sentence with a suitable word/ phrase.

Bài tập từ vựng tiếng Anh lớp 5 Unit 13 What do you do in your free time?

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
Bắt đầu ngay
2 60