Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

Mã số: 04113. Thời gian: 15 phút. Đã có 392 bạn thử.

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 9

VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn học sinh Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2 để làm tài liệu. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hay và hữu ích cho quý thầy cô và các bạn học sinh và quý thầy cô. Chúc các bạn làm bài đạt kết quả cao!

CHIA ĐỘNG TỪ DƯỚI DẠNG CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1.
1.
If it _______ (be) sunny, dad _______ (take) a nap in the garden.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
2.
I ________ (make) a snowman if it _____ (snow) today.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
3.
My boss _______ (be) furious if I ________ (be) late for work again.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
4.
The blue whale _________ (die) out if we ___________ (not/ protect) it.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
5.
I ________ (wash) up the dishes if you _______ (help) me with dinner.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
6.
If it _______ (rain) on Saturday, we __________ (not/have) a picnic at the beach.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
7.
If my parents ________ (allow) me to have a pet, I _______ (buy) a dwarf rabbit.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
8.

________ (he/come) to my birthday party if I ________ (invite) him?

Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
9.
_________ (Liz/ visit) The Opera House if she ________ (go) to Australia this summer?
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
10.

If you _____ (wait) patiently, you ________ (see) rare birds in their natural habitat.

Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
11.
If Sue ________ (post) the letter today, they ________ (receive) it this week.
Bài tập về câu điều kiện loại 1 môn Tiếng Anh lớp 9 - Đề số 2
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG ĐỂ ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG.
1. I will be very surprised if he ……………..
2. Many people will be out of work if that factory ……….. down.
3. If she sells her car, she ………… much money.
4. If I ………. a lot of money, I ………….. a new car.
5. She ………. terrible upset if I lose this ring.
6. If someone…………in here with a gun, I will be very frightened.
7. We‘ll get wet if we …………. out.
8. If I go shopping, I ……… some food.
9. What will happen if you …………….. to work?
10. If I find it, I ………you.
Bắt đầu ngay
2 392