Bài tập về giới từ tiếng Anh lớp 7

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 có đáp án

Mã số: 02268. Thời gian: 45 phút. Đã có 1.412 bạn thử.

 Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 có đáp án - Tài liệu học Tiếng Anh lớp 7

Bài tập về giới từ tiếng Anh lớp 7 với 30 câu hỏi điền giới từ sẽ kiểm tra trình độ Tiếng Anh của các em. Với phần bài tập này, các em có thể tự tổng hợp, kiểm tra và ôn tập lại tất cả cách dùng của các giới từ hay dùng. Sau đây mời các em cùng tham khảo và thử sức nhé!

1. Does your father work .............. Hanoi?
2. What do you do ............. your free time?
3. Lan'll have a party ...................... Friday evening.
4. David is good .................... Math.
5. Are you interested .............. sports?.
6. There's a good film ....................... the moment.
7. Would you like to come .......... my house ............ lunch?
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
8. Thanks ........... your letter.
9. I'll see my mom and dad ................. their farm.
10. We have to work hard .......... home and ................ school.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
11. She takes care ............. her family.
12. He works .......... a factory.
13. We always go to Ha Long Bay .......... vacation.
14. Tell me more ........... your family.
15. Can you send me a photo ........... your family?
16. She works ......... a local supermarket.
17. He goes .......... the city ............ his wife.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
18. It takes 18 hours to get ......... Hanoi .......... coach.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
19. We write .......... each other twice a week.
20. My mother works ............... the field ............. my father.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
21. We'll visit her .......... Christmas.
22. Are you tired .............. watching TV?
23. She often brings them ............... school.
24. He is the president ...................... our club.
25. She spends most ............... the time ............. the couch .......... front ....... the TV.
Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
26. What do you usually do ............. school?
27. Why don't you come ..............?
28. They swap cards .......... their friends.
29. Will you play a game ................. catch?
30. What do you do ................. recess?
Bắt đầu ngay
12 1.412