Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 1

Hệ thống trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mã số: 06449. Đã có 1.860 bạn thử.

Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học

Nhằm cung cấp tài liệu luyện thi môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn đề Trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 1 để làm tài liệu ôn tập. Với 20 câu hỏi trắc nghiệm ngắn, bạn sẽ được củng cố kiến thức môn học hiệu quả.

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm chủ nghĩa xã hội khoa học - Phần 4

Câu 1.

Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 2.

Những biểu hiện cơ bản của tư tưởng xã hội chủ nghĩa là gì?

Câu 3.

Những yếu tố tư tưởng XHCN được xuất hiện từ khi nào?

Câu 4.

Đối tượng nghiên cứu của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Câu 5.

Chức năng và nhiệm vụ của chủ nghĩa xã hội khoa học là gì?

Câu 6.

Ai đã đưa ra quan niệm "CNXH là sự phản kháng và đấu tranh chống sự bóc lột người lao động, một cuộc đấu tranh nhằm hoàn toàn xoá bỏ sự bóc lột"

Câu 7.

Ai được coi là người mở đầu các trào lưu xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa thời cận đại.

Câu 8.

Ai là người viết tác phẩm "Không tưởng" (Utôpi)

Câu 9.

Ai là người đã đưa ra chủ trương thiết lập nền "Chuyên chính cách mạng của những người lao động".

Câu 10.

Tư tưởng về "Giang sơn ngàn năm của Chúa" xuất hiện ở thời đại nào?

Câu 11.

Tác phẩm "Thành phố mặt trời" là của tác giả nào?

Câu 12.

Ai đã viết tác phẩm "Những di chúc của tôi"?

Câu 13.

Ai là người đã nêu ra "Tuyên ngôn của những người bình dân"?

Câu 14.

Ai là người đặt vấn đề đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội với tính cách là một phong trào thực tiễn (Phong trào hiện thực)?

Câu 15.

Những nhà tư tưởng tiêu biểu của chủ nghĩa xã hội không tưởng phê phán đầu thế kỷ XIX?

Câu 16.

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng nào đã nói đến vấn đề giai cấp và xung đột giai cấp?

Câu 17.

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã tố cáo quá trình tích luỹ tư bản chủ nghĩa bằng hình ảnh "cừu ăn thịt người"?

Câu 18.

Ai là người nêu ra luận điểm: Trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, "sự nghèo khổ được sinh ra từ chính sự thừa thãi"?

Câu 19.

Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã chia lịch sử phát triển của nhân loại thành các giai đoạn: mông muội, dã man, gia trưởng và văn minh?

Câu 20.

Ai đã nêu ra tư tưởng: trình độ giải phóng xã hội được đo bằng trình độ giải phóng phụ nữ?

Bắt đầu ngay
5 1.860